Arbetsgång

shapeimage_3Vid det första besöket, som tar ca. 3 timmar och baseras på  intervjufrågor om barnets tidiga utveckling samt vardagssituation,  görs tester för bl.a balans, koordination, reflexer och hur ögonen arbetar. Barnet får därefter ett träningsprogram att utföra sex dagar per vecka i hemmet. (Övningarna baseras på INPP:s program, The Institute for Neuro-Physiological Psychology i Chester, England).

Vid det andra besöket, sex till åtta veckor senare, görs en uppföljning av träningen samt testar den auditiva förmågan. Vid behov påbörjas auditiv stimulering med Kjeld V Johansens metod, JIAS, Johansen Individualised Auditory Stimulation. Även denna del av träningen genomföres hemma sex dagar per vecka. Besöket tar ca 2 tim.

Efter dessa två besök erhåller familj resp. skola en skriftlig dokumentation av testresultat och åtgärdsförslag.

 Vi fortsätter att träffas var 6-8 vecka för kontinuerlig uppföljning. Uppföljningsbesöken tar 45 min-1,5 tim.  När det är dags för avslut erhåller familj resp. skola åter en skriftlig redogörelse över vad vi har gjort  och vilka resultat som uppnåtts.